Splošni pogoji poslovanja za knjigotržce

1. člen – Uvodne določbe

(1) Splošni pogoji poslovanja za knjigotržce Založbe Rokus Klett, d. o. o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji), opredeljujejo pogoje trženja in prodaje knjig Založbe Rokus Klett, d. o. o. (v nadaljevanju: prodajalec), in izdaj, ki jih ima prodajalec na komisijski zalogi oz. za katere ima sklenjene distribucijske pogodbe, v primerih, kadar s knjigotržcem (kupcem) ni sklenjena pogodba o prodaji, ter splošne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
(2) Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.rokus-klett.si/za-knjigarne in so na voljo tudi na sedežu prodajalca.
(3) Splošni pogoji so zavezujoči in imajo značaj pogodbe. Kadar se med prodajalcem in kupcem sklene pogodba o prodaji, so Splošni pogoji njen sestavni del, jo dopolnjujejo in udeleženi stranki zavezujejo. S sklenitvijo pogodbe o prodaji kupec izjavlja, da je seznanjen z vsebino Splošnih pogojev in jo v celoti sprejema. Če se določila Splošnih pogojev in pogodbe o prodaji razlikujejo, veljajo določila pogodbe o prodaji.

2. člen – Cene in rabati

(1) Cene, kot so navedene v cenikih, veljajo »ex works prodajalec«, če ni v teh pogojih ali v pogodbi med kupcem in prodajalcem določeno drugače.
(2) Prodajalec omogoča kupcu OB NAKUPU S PLAČILOM PO PREDRAČUNU za:

  • VSE IZDAJE RAZEN ŠOLSKIH 20-odstotni rabat,
  • ŠOLSKE IZDAJE (Založba Rokus Klett in Modrijan izobraževanje) 10-odstotni rabat,
  • ŠOLSKE POTREBŠČINE 27-odstotni rabat,
  • POTRJENE ŠOLSKE IZDAJE (založb Klett, Difusion, CUP, Modrijan izobraževanje) 10-odstotni rabat,
  • IZDAJE ZALOŽB KLETT, DIFUSION in CUP (nepotrjeno uvoženo gradivo) 20-odstotni rabat,
  • IZDAJE PONS 22-odstotni rabat.

(3) Prodajne cene blaga brez vključenega DDV-ja so določene s prodajnim cenikom in se na posameznem računu zmanjšajo za dogovorjeni rabat, določen v tej pogodbi. Kupec je dolžan prodajati blago po končnih prodajnih cenah iz prodajnega cenika prodajalca, povečanih za 5- oziroma 22-odstotni DDV, odvisno od vrste blaga.
(4) Na podlagi Zakona o enotni ceni knjige je kupec dolžan končnim kupcem zagotavljati nove knjige po ceni, prijavljeni v JAK-u, v obdobju šestih mesecev od začetka prodaje. Kupec je dolžan spremljati portal JAK in preverjati, do kdaj mora za določeno knjigo zagotavljati enotno ceno knjige. Prodajalec za kupčevo nespoštovanje tega zakona ne bo kazensko odgovarjal.

3. člen – Predračuni, plačila in izdaja računov

(1) Prodajalec kupcu izstavi predračun, kupec pa se obveže, da bo kupnino poravnal v 8 dneh od izstavitve predračuna.
(2) Če predračun ni poravnan v roku, je razveljavljen.
(3) Prodajalec bo knjige, plačane po predračunu, dostavil kupcu najkasneje v 5 dneh po plačilu.

4. člen – Napake in reklamacije

(1) Razen v primerih, določenih v tem členu, bo kupec opravil kakovostni in količinski pregled blaga ob njegovem prevzemu. Prevzeto blago se šteje za kupljeno po načelu »videno – kupljeno«. Odgovornost prodajalca za stvarne in pravne napake je izključena.
(2) V primeru dostave blaga prek pošte ali drugih dostavnih služb mora kupec o morebitnih napakah nemudoma obvestiti prodajalca.
(3) Reklamacijo je treba pri prodajalcu uveljavljati v roku 8 dni po prejemu blaga.
(4) Reklamacija gre pri prodajalcu v obdelavo v roku 8 dni po prejemu reklamiranega blaga.
(5) V primeru osebne dostave prodajalca se morebitna reklamacija prizna samo ob samem prevzemu blaga in je na dobavnico, podpisano s strani kupca, ni mogoče uveljavljati.

5. člen – Stroški dostave

Stroške dostave v eno smer pri fiksnem naročilu (REDNI PRODAJI) nosi prodajalec, če je naročilo večje od 5 kosov in vrednost nakupa hkrati znaša najmanj 40 € neto (z odštetim rabatom in DDV-jem). V primeru naročila manjše količine prodajalec nosi manipulativne stroške, kupec pa stroške poštnine v pavšalnem znesku 4,40 € + DDV.

6. člen – Končne določbe

Ti Splošni pogoji veljajo od 1. 6. 2020 dalje. Vse spremembe Splošnih pogojev veljajo od trenutka, ko so objavljene.