Splošni pogoji poslovanja za knjigotržce

1. člen

Rokus Klett se v času trajanja pogodbenega odnosa obvezuje:

 • seznanjati kupca o vseh novih izdelkih, ki jih prodajalec pripravlja,
 • omogočiti kupcu nakup knjig po načinu redne prodaje, prednaročniške prodaje,
 • takoj po izdaji novosti poslati kupcu po ključu, ki je dogovorjen s posameznimi prodajnimi mesti vse šolske in nešolske izdaje,
 • dostavljati kupcu propagandni material v zvezi z novimi in starimi izdelki in ga seznanjati z vsemi prodajnimi akcijami oz. podatki za trženje in pospeševanje prodaje,
 • kupcu pošiljati cenik vseh izdelkov in jasno na njem opredeliti, katere izdaje spadajo v skupino šolskih izdaj in katere so preostale izdaje.
 • cene, kot so navedene v cenikih, veljajo ex-works prodajalec, če ni v tej pogodbi drugače določeno.

2. člen

Prodajalec omogoča kupcu v letu 2016 NAKUP S PLAČILOM PO PREDRAČUNU za:

 • VSE IZDAJE RAZEN ŠOLSKE 20 % rabat
 • ŠOLSKE IZDAJE 10 % rabat
 • ŠOLSKE POTREBŠČINE 27 % rabat
 • ŠOLSKE POTRJENE IZDAJE (Založba Klett, Difusion, CUP) 10 % rabat
 • IZDAJA KLETT, DIFUSION, CUP – uvoženo nepotrjeno gradivo 20 % rabat
 • IZDAJE PONS 22 % rabat

Prodajalec izstavi kupcu predračun, le-ta se obveže, da bo kupnino poravnal v 8 dneh od izstavitve predračuna.

V kolikor predračun ni poravnan v roku, je razveljavljen.
Prodajalec se obveže, da bo plačane knjige po predračunu dostavil kupcu najkasneje v 5-eh dneh po plačilu.

3. člen

Prodajalec omogoča kupcu tudi nakup v ponudbi t.i. PREDNAROČILA. Če kupec želi izkoristiti ugodnosti prednaročniške prodaje mora naročilo izročiti na podlagi cenika, ki mu ga prodajalec dostavi z vsebinsko ponudbo najkasneje 16. maja 2016 (cenik bo dopolnjen z zvišanjem cen učbenikov, katerim višino določa in sprejema vlada RS; nove cene bodo veljale v 8 dneh od objave uredbe vlade v UL RS). Kupec mora izročiti celotno prednaročniško naročilo glede na ponudbo najkasneje do 6. julija 2016. Založba Rokus Klett prizna kupcu v tem primeru:

 • VSE IZDAJE RAZEN ŠOLSKE 28 % rabat
 • ŠOLSKE IZDAJE 12 % rabat
 • ŠOLSKE POTREBŠČINE 29 % rabat
 • ŠOLSKE POTRJENE IZDAJE (Založba Klett, Difusion, CUP) 12 % rabat
 • IZDAJA KLETT, DIFUSION, CUP – uvoženo nepotrjeno gradivo 22 % rabat
 • IZDAJE PONS 24 % rabat

Prodajalec izstavi kupcu predračun, le-ta pa se obveže, da bo kupnino poravnal najkasneje do 11. julija 2016.

V kolikor predračun ni poravnan v roku, je razveljavljen in prodajalec rabata v tej višini za plačila po tem roku ne prizna.
Prodajalec se obveže, da bo plačane knjige iz prednaročila v tem členu, dostavil v več pošiljkah, predvidoma že v 15 dneh po plačilu, vendar najkasneje v celoti do 19. avgusta 2016.

REMITENDE tudi za nakupe v PREDNAROČILU NI in jih ni mogoče vračati prodajalcu kot blago iz prodaje na odpoklic. V primeru kršitve tega določila se bodo vrnjeni izvodi zavrnili in celoten strošek pošiljanja ter manipulacije zaračunalo kupcu.

4. člen

Razen v primerih, določenih v tem členu, bo opravljal kupec kakovostni in količinski pregled blaga ob njegovem prevzemu. Prevzeto blago se šteje za kupljeno po načelu videno kupljeno oziroma tale quale. Odgovornost prodajalca za stvarne in pravne napake je izključena.

V primeru dostave blaga preko pošte ali preko drugih dostavnih služb mora kupec o morebitnih napakah nemudoma obvestiti prodajalca.

Reklamacijo je potrebno pri prodajalcu uveljavljati v roku 8 dni po prejemu blaga. Reklamacija gre v obdelavo pri prodajalcu v roku 8 dni po prejemu reklamiranega blaga.

V primeru osebne dostave prodajalca se reklamacija prizna samo ob samem prevzemu blaga in na podpisano dobavnico s strani kupca ni mogoče uveljavljati reklamacije.

5. člen

Prodajne cene blaga brez vključenega DDV so določene s prodajnim cenikom in se na posameznem računu zmanjšajo za dogovorjeni rabat določen v tej pogodbi. Kupec je dolžan prodajati blago po končnih prodajnih cenah iz prodajnega cenika prodajalca, povečane za 9.5 % DDV oziroma 22 % odvisno od vrste blaga.

Na podlagi Zakona o enotni ceni knjige, je kupec dolžan končnim kupcem zagotavljati nove knjige po prijavljeni ceni v JAK-u, v obdobju šestih mesecev od začetka prodaje. Kupec je dolžan spremljati portal JAK in preveriti, do kdaj mora za določeno knjigo zagotavljati enotno ceno knjige. Prodajalec ne bo kazensko odgovarjal za kupčevo nespoštovanje tega zakona.

Prodajalec je dolžan kupca obvestiti o nameravani spremembi cen in mu dostaviti nov cenik najkasneje 5 dni pred nameravano spremembo oz. uveljavitvijo novih cen, v pisni obliki.

6. člen

STROŠKI DOSTAVE
Stroške dostave v eno smer pri fiksnem naročilu (REDNI PRODAJI) nosi prodajalec, če je le-to večje od 5 kosov in hkrati najmanj 40 € neto vrednosti nakupa (z odštetim rabatom in DDV-jem). V primeru naročila manjše količine, prodajalec nosi manipulativne stroške, kupec pa stroške poštnine v pavšalnem znesku 4,40 € + DDV.

7. člen

Pogodba je sklenjena za obdobje od 15. 04. 2016 do 14 .04. 2017. Pogodbeni stranki lahko pogodbo pisno prekineta z enomesečnim odpovednim rokom, v kolikor so medsebojne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, v celoti poravnane.

8. člen

Vse spore v zvezi s to pogodbo rešujeta pogodbeni stranki najprej sporazumno; če pa sporazuma ni moč doseči, odloča o sporu pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.
Pogodba je pravno veljavna z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od tega prejme en izvod kupec, drugega pa prodajalec.