Digitrajni učitelj

Naziv razpisa: Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (v nadaljevanju: C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Skupna višina razpoložljivih sredstev je do 17.576.000,00 evra z vključenim DDV, od tega največ do 16.900.000,00 evra evropskih sredstev.

Obdobje trajanja projekta je od 8. 3. 2023 do 30. 6. 2026.

Namen projekta je načrtovanje, razvoj, priprava in izvedba programov usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki izvajajo javno veljavne programe, za dvig in krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih vsebin računalništva in informatike, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti.

Glavne aktivnosti projekta so: 1. priprava Kataloga kompetenc, 2. opredelitev različnih poti usposabljanj, 3. razvoj programov usposabljanj, 4. pridobivanje in redno usposabljanje sodelavcev projekta, 5. izvajanje usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev, 6. spremljanje in evalvacija, 7. predlogi za sistemsko umestitev rezultatov, 8. letna mednarodna konferenca, 9. promocija in diseminacija in 10. zagotavljanje kakovosti.

Cilj projekta je uspešno usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti povprečno v obsegu 13 izobraževalnih dni, kar predstavlja 104 ure usposabljanj na posameznega udeleženca.

Od predvidenih 13 izobraževalnih dni je:

 • 11 dni namenjenih digitalnim kompetencam in temeljnim vsebinam RIN,
 • 1 dan kompetencam za trajnostni razvoj;
 • 1 dan finančni pismenosti.

Cilj projekta je tudi oblikovanje predloga ustrezne umestitve in vrednotenja digitalnih kompetenc ter temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti strokovnih in vodstvenih delavcev v vseh fazah kariernega razvoja ter predlagati nove pristope nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Ciljna skupina so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih v javnih in zasebnih zavodih.

Sodelujoči partnerji v projektu:

 • Založba Rokus Klett (nosilec projekta)
 • Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Filozofska fakulteta, Biotehniška fakulteta)
 • Šolski center Ljubljana
 • Šolski center Celje
 • Šolski center Nova Gorica
 • Šolski center Novo mesto
 • Šolski center Kranj
 • Šolski center Ptuj
 • Šolski center Velenje
 • RIC – Državni izpitni center
 • ARNES – Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
 • CPI – Center RS za poklicno izobraževanje
 • ACADEMIA, izobraževanje in druge storitve, d. o. o.
 • Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije
 • Združenje ravnateljev vrtcev Slovenije
 • Zveza ljudskih univerz Slovenije
 • Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije
 • Skupnost VSŠ

Projekt Digitrajni učitelj bo spodbujal in zagotavljal navdihujoč in motivacijski proces usposabljanj, se soočal s potrebami in zahtevami sodobne družbe, okolja in gospodarstva, nanje prožno odgovarjal ter istočasno zagotavljal podporo in usmeritev VIZ-om, kako se agilno odzvati na izzive digitalnih in trajnostnih prebojev.

V projekt bomo vključili več kot 700 VIZ-ov in 20.000 njihovih strokovnih in vodstvenih delavcev. Vzpostavili bomo aktivne samoučeče se skupnosti VIZ, ki bodo imele trajnostni učinek tudi po izteku projekta financiranja z namenom kontinuiranega profesionalnega razvoja in prenosa v prakso. Ves čas trajanja projekta se bo spremljalo doseganje ključnih in specifičnih kazalnikov.

Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Naložbo sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.

Več o projektu: www.digitrajni.si

 

Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje/Combined learning model for vocational education in the field of mechanical engineering and development of competencies of students and teachers for digital education – Akademija za kombinirano učenje/Academy for combined learning (AcademyCOLE)

Namen projekta

Namen projekta je vzpostavitev kombiniranega učnega modela in digitalnega učnega okolja z namenom digitalizacije poučevanja, razvoja novih praks poučevanja in učenja ter pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju.
Kombiniran učni model bo temeljil na digitalni učni platformi; z namenom njegovega delovanja bodo razvita tudi nova digitalna orodja in vsebine, kar bo omogočilo razvoj novih praks poučevanja oz. modernizacijo obstoječih. V sodelovanju vseh partnerjev bomo razvili več interaktivnih učnih gradiv za dijake in učitelje.

Skozi aktivnosti vzajemnega učenja, ki bodo opolnomočile učitelje strokovnih predmetov, bo projekt omogočil izmenjavo znanj in dobrih praks ter potreb različnih deležnikov (industrija, fakultete, učitelji, ravnatelji in strokovno osebje) z namenom pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju.

Cilji projekta

 • Partnerstvo med izobraževalnimi in drugimi institucijami (gospodarstvo, industrija, izobraževalne in raziskovalne institucije).
 • Širjenje dobrih praks s pomočjo projektnega partnerja z Norveške.
 • Razviti kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje, ki omogoča hibridno poučevanje in učenje z možnostjo implementacije tudi v višje šole.
 • Razviti interaktivna učna gradiva za dijake na strokovnem programu strojništva.
 • Usposabljanje učiteljev v srednjem strokovnem izobraževanju in posledično dvig njihovih digitalnih in drugih kompetenc, potrebnih za poučevanje v 21. stoletju.
 • Usposabljanje multiplikatorjev/mentorjev, ki bodo znanje prenašali na nove učitelje.
 • Prenašanje rezultatov še na druga strokovna področja.
 • Prispevati k večji motivaciji žensk za vključevanje v tehnične poklice.

Pričakovani rezultati
• Vzpostavljena mreža partnerstva in izvedenih devet aktivnosti vzajemnega učenja, vključno z mednarodnim študijskim obiskom na Norveškem.

 • Razvit kombiniran učni model in nadgrajena digitalna platforma za podporo izvedbe ter rabo digitalnih orodij in novih praks poučevanja.
 • Izveden pilot v 6 šolskih centrih v Sloveniji, ki bo usposobil vsaj 12 strokovnih delavcev in 3 multiplikatorje, ki bodo digitalno kompetentni ter bodo posedovali ključne kompetence za izvedbo kombiniranega učnega modela.
 • Izvedenih 6 usposabljanj ter 3 aktivnosti vzajemnega učenja za pridobivanje digitalnih kompetenc in spretnosti 21. stoletja učiteljev strokovnega programa strojništvo.
 • Razvitih 5 interaktivnih učnih gradiv za dijake na strokovnem programu strojništva in 2 digitalna priročnika za rabo digitalne platforme ter pridobivanje digitalnih kompetenc za učitelje strokovnih predmetov v srednješolskih programih strojništva.

Sodelujoči partnerji v projektu:

 • Založba Rokus Klett (nosilec projekta)
 • Center za poslovno usposabljanje pri GZS
 • Center RS za poklicno izobraževanje
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • Šolski center Novo mesto
 • Založba Gyldendale (Norveška)

Obdobje izvajanja projekta: 6. 2022 – 30. 4. 2024

Finančna podpora
Projekt Kombiniran učni model za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 823.296 evrov.

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

© 2022 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane.
Skip to content